Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG | VIETNAM COMMUNIST PARTY'S HISTORY

Tin - bài nổi bật

Tiêu điểm

Bước đầu tìm hiểu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở tỉnh Bến Tre (1920-1927)

Tóm tắt: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là người có nhân cách sống cao đẹp, tấm gương sáng về lòng yêu nước. Sau khi từ quan, cụ Nguyễn Sinh Sắc chuyển vào các tỉnh phương Nam sinh sống, quá trình di chuyển đi qua nhiều địa phương, trong đó nhiều lần đến và lưu lại tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở những tài liệu đã được công bố, tác giả bước đầu dựng lại những tháng ngày cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hoạt động ở Bến Tre để góp bàn cùng bạn đọc.

Từ khóa: Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; hoạt động và ảnh hưởng; tỉnh Bến Tre