Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Danh mục nghiên cứu Hồ Chí Minh 1

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

31/05/2024 - 67 lượt xem
Tóm tắt: Hồ Chí Minh là một nhà báo lỗi lạc, người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí, người khai sáng dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cũng như đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh phát triển của xã hội thông tin hiện đại ngày nay, việc phát huy vai trò của báo chí cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức cấp thiết.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; báo chí cách mạng

Về chuyến thăm và nghỉ hè của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô, Trung Quốc, năm 1959*

28/05/2024 - 69 lượt xem
Tóm tắt: Năm 1959, nhận lời mời của Trung ương Đảng, Chính phủ Liên Xô và Trung ương Đảng, Chính phủ Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và nghỉ hè ở hai quốc gia này. Đây là chuyến đi vô cùng đặc biệt kéo dài hai tháng, đi từ châu Âu sang châu Á, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và nghỉ hè; Liên Xô, Trung Quốc; 1959

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới nội dung xây dựng nền kinh tế giá trị hiện thực trong công cuộc đổi mới

20/04/2024 - 90 lượt xem
Tóm tắt: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới nội dung xây dựng nền kinh tế thể hiện rõ trong đổi mới về lựa chọn cơ cấu nền kinh tế; đổi mới cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Đổi mới nội dung xây dựng nền kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh có đóng góp lớn vào việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới nội dung xây dựng nền kinh tế.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, nội dung xây dựng nền kinh tế

Con đường cách mạng Hồ Chí Minh

16/04/2024 - 84 lượt xem
Tóm tắt: Đầu những năm 20 (thế kỷ XX), hệ thống luận điểm cách mạng làm nền móng cho con đường cách mạng Hồ Chí Minh được xác lập. Đó là: cách mạng Việt Nam vận động và phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, là một bộ phận của cách mạng thế giới, xóa bỏ áp bức giai cấp, áp bức dân tộc. Độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội là lý tưởng, là mục tiêu, là những thành tố của con đường cách mạng Hồ Chí Minh. Những đường nét chính yếu của con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong tác phẩm Đường Kách mệnh, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng và được tiếp tục cụ thể hóa, phát triển sâu sắc, hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; con đường cách mạng

Đoàn kết quốc tế - Tư tưởng chiến lược Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

05/02/2024 - 198 lượt xem
Tóm tắt: Cách đây 104 năm ngày Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đến với học thuyết Lênin tại Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp (1920 - 2024), bài viết đề cập đến bài học quan trọng về vấn đề đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặt cách mạng Việt Nam trong bối cảnh phong trào cách mạng thế giới, Việt Nam đã tranh thủ được sự đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, với phong trào giải phóng dân tộc, kể cả sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước đế quốc, nhờ đó đưa hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Những kinh nghiệm đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và cần được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ngày nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; đoàn kết quốc tế; cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập - Tính tất yếu và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh

03/02/2024 - 1.136 lượt xem
Tóm tắt: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân chống sự nô dịch đế quốc, được soi rọi dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin, nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu khách quan, thiết yếu và cấp bách của dân tộc là độc lập, tự do và phát triển. Đảng thành lập là kết quả kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố Hồ Chí Minh, người thực hiện sứ mệnh lịch sử sáng lập chính đảng vô sản ở Việt Nam với những sáng tạo lý luận xuất sắc.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; sáng tạo; Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Kiểm điểm công việc của đảng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

03/02/2024 - 84 lượt xem
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Người luôn coi trọng việc thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình, phê bình để củng cố, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải luôn tự kiểm điểm công việc của mình, nhận rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đúc kết những kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp để khắc phục, nhằm hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; bài viết “kiểm điểm công việc của Đảng”; xây dựng Đảng.

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống “căn bệnh” cục bộ địa phương trong cán bộ, đảng viên

31/01/2024 - 156 lượt xem
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, dân tộc ta một di sản vô cùng quý giá, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt đời sống xã hội. Trong di sản đó, có những quan điểm, chỉ dẫn rất quý báu về chống “căn bệnh” cục bộ địa phương trong cán bộ, đảng viên gây ra nhiều tác hại kìm hãm phát triển đất nước. Bài viết nêu lên những chỉ dẫn của Người về căn bệnh và cách thức đấu tranh với căn bệnh đó.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, cục bộ địa phương, cán bộ, đảng viên

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chuẩn bị các điều kiện cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

15/01/2024 - 193 lượt xem
Tóm tắt: Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam: “thay đổi chiến lược”, hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa cách mạng, đào tạo cán bộ để đón thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam - một cuộc cách mạng điển hình của thế kỷ XX-đã mở ra một thời đại mới, rực rỡ nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam: Thời đại Hồ Chí Minh. Đó là minh chứng lịch sử rõ rệt nhất về thiên tài trí tuệ Hồ Chí Minh, bản lĩnh sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa lại nền độc lập của dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc; về nước; trực tiếp lãnh đạo; Cách mạng Tháng Tám