Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Danh mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 1

Nhận diện và phòng, chống căn bệnh kiêu ngạo, công thần trong xây dựng và bảo vệ Đảng hiện nay

14/02/2024 - 250 lượt xem
Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: Đảng ra đời và phát triển không phải vì mục đích tự thân mà là vì độc lập cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân; đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đều nhằm đưa lại lợi ích cho nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, đồng thời vừa là công bộc, đầy tớ, trâu ngựa cho nhân dân. Cá nhân và tập thể Đảng trở thành một khối vững chắc trong khi giải quyết tất cả mối quan hệ hằng ngày của đảng viên với tổ chức Đảng. Tự tách mình ra khỏi Đảng chính là biểu hiện đầu tiên của căn bệnh kiêu ngạo, công thần.
Hiện nay, phòng và chống bệnh kiêu ngạo, công thần cũng chính là xây dựng và bảo vệ Đảng. Do đó, cần nhận diện rõ căn bệnh này để có những giải pháp/biện pháp hiệu quả, toàn diện nhất. Đó là phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; phòng, chống sự xa rời lợi ích của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng con người Việt Nam và môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng.

Từ khóa: phòng chống bệnh kiêu ngạo, công thần; chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

17/01/2024 - 663 lượt xem
Tóm tắt: Xây dựng “thế trận lòng dân” trong vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là chủ trương và giải pháp cơ bản, lâu dài, quan trọng của Đảng. Để xây dựng được “thế trận lòng dân” vững mạnh cần thấm nhuần, quán triệt quan điểm của Đảng về vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, khẳng định những thành tựu của 35 năm đổi mới để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; tiếp tục làm tốt công tác dân vận.

Từ khóa: Thế trận lòng dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Khoa học Lịch sử Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

25/11/2023 - 810 lượt xem
Trong những năm qua, khoa học lịch sử Đảng đã tiếp tục làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử Đảng nói riêng, góp phần làm nhận thức về lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng XHCN của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thêm toàn diện và sâu sắc. Khoa học lịch sử Đảng cũng cung cấp những cứ liệu về lịch sử, đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, bằng những công trình nghiên cứu khách quan, khoa học lịch sử Đảng đã góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Từ khóa: Lịch sử Đảng; đấu tranh, bảo vệ tư tưởng; phản bác; quan điểm sai trái, thù địch

Phản bác những luận điệu xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

25/10/2023 - 399 lượt xem
Tóm tắt: Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động không từ một thủ đoạn nào. Một trong những nội dung chúng tập trung chống phá nhiều nhất là xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Bài viết đưa ra những luận chứng, luận cứ nhằm vạch trần sự phi lý của những luận điệu xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Phản bác; luận điệu xuyên tạc; tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng

11/10/2023 - 309 lượt xem
Tóm tắt: Cương lĩnh, đường lối của Đảng hình thành trên nền tảng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Việt Nam. Trong lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối luôn luôn được đặt lên hàng đầu để bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn và cách mạng đi đến thắng lợi. Đảng đã phải nhiều lần chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch nhằm vào Cương lĩnh, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, nhất là ở cuối những năm 30, những năm 1945-1946, những năm 60, những năm 1989-1991 và ở thời điểm hiện nay. Trong các cuộc đấu tranh đó, Đảng có được những kinh nghiệm cần thiết để chủ động, kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ khóa: Cương lĩnh, đường lối của Đảng; con đường xã hội chủ nghĩa; các thế lực thù địch

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự tìm tòi, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

13/09/2023 - 506 lượt xem
Tóm tắt: Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào khủng hoảng dẫn đến mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn đưa ra luận điệu cho rằng, sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là sai lầm, trái quy luật phát triển xã hội, từ đó đi đến phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, mưu toan đưa nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra và quá trình Đảng tìm tòi, sáng tạo con đường phát triển đất nước chính là góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào con đường phát triển đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân đã chọn.

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tìm tòi, sáng tạo

Chủ trương của Đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng (1986-1996)

27/08/2023 - 315 lượt xem
Tóm tắt: Sau khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (1991), các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại; ra sức xuyên tạc lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là hệ tư tưởng, nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước sự thử thách khắc nghiệt của lịch sử, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục kiên định; việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp thiết, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái; bảo vệ nền tảng tư tưởng; giai đoạn 1986-1996.