Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Danh mục Những vấn đề chung 1

Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam – Lào trong hai cuộc kháng chiến

17/05/2024 - 62 lượt xem
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông đỏ nặng phù sa, có nhiều điểm tương đồng về địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là thường có chung vận mệnh lịch sử. Từ rất sớm, nhân dân hai nước đã đoàn kết gắn bó bền chặt bên nhau chống thù chung, bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), đặc biệt từ khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước được nâng lên tầm cao mới.

Từ khoá: Liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào; kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sự chủ động của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

22/04/2024 - 682 lượt xem
Trung ương Cục miền Nam (10-1961 – 9-1975) là một bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam khi đất nước bị chia cắt. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, căn cứ vào chủ trương của Trung ương và điều kiện cụ thể ở tiền phương, Trung ương Cục đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Từ khoá: Trung ương Cục miền Nam; tổng tiến công nổi dậy 1975

Sức mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

21/04/2024 - 103 lượt xem
Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954) là một kỳ tích rạng rỡ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Quân và dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với nỗ lực phi thường đã làm nên một chiến thắng cực kỳ to lớn: tiêu diệt 21 tiểu đoàn quân Pháp phòng ngự trong tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương - một “Verdun” ở Đông Nam Á; đập tan nỗ lực xâm lược cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa cuộc kháng chiến kéo dài suốt 9 năm của nhân dân ta đến thắng lợi vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn"; "đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới"1.

Từ khóa: Sức mạnh chính trị; tinh thần của quân và dân; Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ trương “giành thắng lợi quyết định” của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

15/04/2024 - 173 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, (1954-1975), Đảng Lao động Việt Nam xác định phương châm chiến lược là đánh lâu dài, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, căn cứ tình hình thực tế, Đảng đã đề ra chủ trương “giành thắng lợi quyết định”1. Đó là vào những thời điểm như cuối năm 1964, đầu năm 1965, Tết Mậu Thân năm 1968 và đầu năm 1972. Tuy không đạt mục tiêu cao nhất như kỳ vọng, song những thắng lợi từng bước đó đã tạo ra những bước ngoặt của cuộc kháng chiến.

Từ khoá: Chủ trương của Đảng; giành thắng lợi quyết định; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đảng bộ Liên khu V những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1956)

15/04/2024 - 83 lượt xem
Tóm tắt: Sau Hiệp định Giơnevơ, Mỹ gạt Pháp ra khỏi guồng máy cai trị và áp đặt chủ nghĩa thực dân mới tại miền Nam Việt Nam, Mỹ - Diệm thực hiện chiến lược “tố cộng, diệt cộng” để đàn áp phong trào yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ, tiêu diệt cơ sở cách mạng miền Nam. Liên khu V trở thành địa bàn trọng yếu, một vị trí tiền tiêu mà địch ra sức tăng cường lực lượng, lập tuyến phòng thủ xây dựng bàn đạp, chuẩn bị tiến công miền Bắc. Trước sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù, phong trào cách mạng ở Liên khu V bị tổn thất lớn, cán bộ, đảng viên hy sinh nhiều, quần chúng bị kìm kẹp gắt gao, phong trào cách mạng bị đẩy lùi. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ác liệt đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng vẫn kiên cường bám đất bám dân, xây dựng tổ chức đảng và cơ sở quần chúng, đấu tranh chống “tố cộng diệt cộng” bảo vệ tổ chức đảng.

Từ khoá: Đảng bộ Liên khu V; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Những quyết sách của Đảng trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

14/04/2024 - 79 lượt xem
Những quyết sách của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thể hiện tầm cao trí tuệ và trách nhiệm của Đảng đối với đất nước và dân tộc. Đó cũng là sự phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, vừa kế thừa những di sản truyền thống của dân tộc, vừa phát triển độc đáo sáng tạo với tinh thần tiến công liên tục, quyết thắng và chắc thắng.

Từ khoá: Quyết sách của Đảng; đai thắng mùa xuân 1975; giải phóng miền Nam

Trung ương Cục Miền Nam lãnh đạo xây dựng chính quyền cách mạng trong tổng tiến công và nổi dậy năm 1968

20/03/2024 - 150 lượt xem
Tóm tắt: Năm 1968, quân và dân miền Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy “long trời lở đất”. Gắn liền với Tổng tiến công và nổi dậy, một vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu là đánh đổ chính quyền địch, xây dựng chính quyền cách mạng. Bởi vậy, chưa bao giờ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam đối với công tác này lại biểu hiện tập trung như trong năm 1968, thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, thư, điện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy và công tác xây dựng chính quyền cách mạng tại miền Nam.

Từ khóa: Trung ương Cục miền Nam; xây dựng chính quyền; Tổng tiến công và nổi dậy; 1968

Công tác xây dựng đảng thời kỳ đổi mới (1986-2021) - Thành tựu và bài học kinh nghiệm

14/02/2024 - 753 lượt xem
Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, coi đây là điều kiện tiền đề, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cũng như sự tồn vong của chế độ XHCN. Cùng với sự phát triển của thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ, toàn diện, phong phú, đã đạt những kết quả, thành tựu quan trọng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong lịch sử xây dựng Đảng.

Từ khoá: Công tác xây dựng Đảng; thời kỳ đổi mới; 1986-2021