Thứ bảy,04/11/2017
Tạp chí Lịch sử Đảng
Menu

Phong trào Cộng sản Thế giới

V.I.Lênin với việc xây dựng, củng cố bộ máy Đảng, Nhà nước sau Cách mạng Tháng Mười Nga

25/11/2023 - 153 lượt xem
Trung thành với C. Mác, Ph. Ănghen, ngay sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, V.I. Lênin đã vận dụng tư tưởng của các ông vào xây dựng, củng cố Đảng và chính quyền Xô viết. Đặc biệt Người đã sớm phát hiện và đấu tranh chống căn bệnh quan liêu, cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả đang nảy nở trong bộ máy chính quyền non trẻ.
Từ khoá: Lênin; Cách mạng Tháng Mười Nga, bộ máy chính quyền

Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và hàm ý cho Việt Nam trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

13/07/2023 - 1.168 lượt xem
Hiện nay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có quan hệ ngoại giao với 143 nước và gần 140 chính đảng trên thế giới và là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, như: Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO)... Đối với Việt Nam, là hai nước láng giềng thân thiện “núi liền núi, sông liền sông”, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt. Từ trong chiến tranh khói lửa đến khi hòa bình lập lại, Việt Nam và Lào luôn giúp đỡ nhau chí tình và coi đây là trách nhiệm tầm chiến lược to lớn, thiết thực phục vụ cho lợi ích hai nước. Trong bối cảnh mới với nhiều biến động, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện những chính sách trong quan hệ đặc biệt đối với Lào nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc.
Từ khóa: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đường lối đối ngoại; hàm ý chính sách; quan hệ đặc biệt.

Mối quan hệ của Đảng Cộng sản Đông Dương với Đảng Cộng sản Xiêm, giai đoạn 1930-1938

18/06/2023 - 614 lượt xem
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930. Trong Sách lược vắn tắt của Đảng thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng xác định: Cách mạng Việt Nam cần phải “đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp”2. Luận cương chính trị tháng 10-1930 tiếp tục xác định: “Vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới… cho sức tranh đấu cách mạng được mạnh lên”3. Từ rất sớm, Đảng Cộng sản Đông Dương luôn chú trọng thiết lập mối quan hệ với các đảng cộng sản trên thế giới và khu vực, trong đó có Đảng Cộng sản Xiêm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Đông Dương; Đảng Cộng sản Xiêm; mối quan hệ.

Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: Từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến hiện thực cách mạng

18/06/2023 - 2.046 lượt xem
Cách đây 170 năm, C.Mác và Ph.Ăngghen đã kết thúc bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bằng khẩu hiệu mang tính cương lĩnh phản ánh chủ nghĩa quốc tế (CNQT) của giai cấp công nhân (GCCN): “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại !”. Thực tiễn cách mạng vô sản từ đó đến nay đã khẳng định CNQT của GCCN đã được thực tiễn kiểm nghiệm là nguyên tắc hoạt động đặc trưng nhất của những lực lượng cộng sản chân chính; là nguyên lý xuyên suốt lý luận và thực tiễn của CNXH khoa học.

Từ khóa: Chủ nghĩa quốc tế; giai cấp công nhân; Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.