Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Trên cơ sở thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bài viết nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Từ khóa: Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.


Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được xác định là chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng để bảo đảm việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Khi bàn về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, V.I.Lênin khẳng định kiểm tra là nội dung, phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, có chủ trương đúng, có tổ chức thực hiện nhưng thiếu kiểm tra cũng rất khó đạt được kết quả tốt. V.I.Lênin nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát coi đây là công cụ chắc chắn nhất để bảo vệ những mầm mống của xã hội mới. Người yêu cầu Đảng, Nhà nước phải nắm chắc công tác kiểm tra và gợi ý: “điều chủ yếu là chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh và mệnh lệnh (…) sang việc lựa chọn ngườikiểm tra sự thực hiện. Đó là vấn đề then chốt”1; “Nghiên cứu con người, tìm những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay đó là then chốt; nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”2.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”3. Người chỉ rõ, “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”4; “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”5. Tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng (29-7-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức” 6.
Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA(PX03), ngày 21-12-2020 về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Nghị quyết đã quyết nghị 5 nhiệm vụ giải pháp, đặt ra 5 mục tiêu yêu cầu, trong đó xác định: “Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính;…”7. Ngày 31-5-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA(PX06) “Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025” để thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về “Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn… của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của Đảng bộ Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; ban hành và triển khai thực hiện 4 chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm (2021, 2022, 2023).
Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 26 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 chi bộ và 3 đảng bộ cơ sở (18 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với tổng số 1.138 đảng viên. Ngoài ra có 8 Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh gồm có Ủy ban kiểm tra Đảng ủy công an tỉnh và 3 ủy ban kiểm tra thuộc Đảng bộ cơ sở. Các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có đồng chí phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và 1 cán bộ giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.
Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa hằng năm để tổ chức triển khai và thực hiện; chỉ đạo tổ chức quán triệt phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, các quy định về những điều đảng viên không được làm như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” được thay thế bằng Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9-12-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương về “Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” được thay thế bằng Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị “Về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22-11-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư “Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”; Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 1-12-2022 của Ban Bí thư “Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở”; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22-12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”; Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 9-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”;… Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy chi bộ, đảng bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị; công tác quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chưa phát hiện có dấu hiệu sai phạm, hoặc có biểu hiện suy thoái, mất đoàn kết nội bộ; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở được nâng lên. Chi bộ, đảng bộ cơ sở đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề đối với đảng viên đúng quy trình, quy định của Đảng; công tác triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… được tiến hành đông thời với công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện mọi mặt của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên và công tác nắm địa bàn, nắm tình hình từ tháng 5-2020 đến tháng 5-2023 cho thấy: Bên cạnh những kết quả  quan trọng đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên vẫn để xảy ra một số vụ việc vi phạm tuy ở mức độ pháp luật không cấm nhưng đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín, danh dự cá nhân cũng như cơ quan, tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ, đảng bộ cơ sở vẫn còn một số hạn chế. Việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát đã chỉ ra tại các thông báo kết luận kiểm tra, kết luận giám sát ở một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt hiệu quả, chưa có giải pháp, biện pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, khắc phục ngay hạn chế, tồn tại đã được các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát chỉ ra. Một số ít chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn mang tính hình thức nên chất lượng chưa cao; việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm ở một số chi bộ còn chậm so với quy định; nhất là năm 2021, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nên một số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện chậm hoặc chưa tiến hành đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu đã đề ra. Công tác quản lý, theo dõi, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, còn nhiều trường hợp mắc sai phạm, phải xử lý kỷ luật.
Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ. Mặt khác, do lực lượng cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc ít, các đồng chí được giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát đều kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi do yêu cầu công tác; nhiều đồng chí chưa được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, nên việc nghiên cứu, tham mưu, triển khai, thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả; việc thực hiện quy trình, thủ tục thiếu thống nhất, chưa bảo đảm quy định. Việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác hậu kiểm chưa thực hiện quyết liệt, vì vậy, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở có lúc chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng ngại đụng chạm, sợ mất thành tích chung… nên mục đích, ý nghĩa của các cuộc kiểm tra, giám sát chưa phát huy được hiệu quả.
Hiện nay, tình hình trong nước, khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phản động vẫn diễn ra thường xuyên; chúng tăng cường thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm thay đổi chế độ XHCN ở Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, quan hệ quốc tế mở rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội bên cạnh thời cơ, thuận lợi mới cũng đan xen không ít những nguy cơ, thách thức mới tác động tiêu cực đến đời sống của một bộ phận nhân dân, cán bộ, đảng viên trong đó có lực lượng công an. Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở phải tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể là, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 1-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 29-5-2023 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Để hoàn hoàn thành nhiệm vụ, các cấp ủy đảng, nhất là các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm, lấy “phòng ngừa, ngăn chặn là chính” mà Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA(PX03), ngày 21-12-2020 Đảng ủy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đặt ra. Đồng thời, thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể như sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về “Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 13-11-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân”. Các cấp ủy đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên đảng viên không đủ tư cách.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng phải bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm trước những yêu cầu, tình hình mới đặt ra. Trong đó, phải luôn chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng yếu của lực lượng Công an, bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy.  Gắn kiểm tra với cơ chế kiểm soát quyền lực, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như: Thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, nêu gương và tuân thủ các quy định pháp luật, công tác tổ chức cán bộ, quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức, lối sống…
Thứ ba, đổi mới phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp theo phương châm “Giám sát phải mở rộng. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; công tác kiểm tra, giám sát phải mang tính chủ động, đề cao, chú trọng lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính, lấy công tác nắm tình hình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm cơ sở để phòng ngừa sai phạm, phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… tại các cấp ủy Đảng phải đi đôi với kiểm tra, phải được giám sát quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời phải tăng cường hậu kiểm tra, theo dõi, đôn đốc khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, tạo thành một “vòng tuần hoàn” khép kín, thực hiện thường xuyên, liên tục tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.
Thứ tư, chú trọng công tác quy hoạch, dự nguồn, lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở bảo đảm chất lượng, sát với yêu cầu thực tế. Cán bộ được lựa chọn làm công tác kiểm tra Đảng phải có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn sâu, kiến thức pháp luật tốt...
Thứ năm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học nhằm đúc kết kinh nghiệm, làm sâu sắc thêm thực tiễn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác này, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu. Rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản, quy định thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục, quy trình, quy định, phù hợp với thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thứ sáu, kiện toàn cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp nói chung và ngành Công an nói riêng phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (có thể bố trí theo vùng, ngành, lĩnh vực…) để tập trung, thực hiện hiệu lực, liệu quả, tinh gọn, không dàn trải như hiện nay.
Thứ bảy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sớm xây dựng hệ thống văn bản mang tính “pháp quy” làm cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách về công tác cán bộ như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy định chức danh, chức vụ tương đương nếu có điều động, luân chuyển sang vị trí công tác khác... để bảo đảm quyền lợi cho đối tượng là cán bộ kiểm tra Đảng, ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân. Cần có quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ đối với kiểm tra viên... để lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra hoàn toàn an tâm công tác, phục vụ và gắn bó lâu dài, chỉ có vậy, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát mới ngày một được nâng lên, lực lượng kiểm tra Đảng xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng. Có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Như vậy, công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII; nghị quyết đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tận tâm, tận lực trong công tác, phục vụ và gắn bó lâu dài, để lực lượng kiểm tra Đảng xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng không chỉ của của Đảng bộ Công an tỉnh bà rịa - vũng Tàu mà còn là của Đảng trong tình hiện nay.Ngày gửi: 26-10-2023; Ngày thẩm định, đánh giá: 28-10-2023; Ngày duyệt đăng: 3-11-2023
1, 2. V.I.Lênin Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2006, T. 44, tr. 450, 449.
3, 4, 5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 5, tr. 636, 327, 327.
6. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 14, tr. 362.
7. Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA(PX03), ngày 21-12-2020 về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.