Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu phát động cuộc thi

Ngày 24-1-2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Cuộc họp báo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước.
Phát biểu tại họp báo, đồng chí GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Cuộc thi nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn quá trình thực hiện đường lối đổi mới đất nước và cung cấp những luận cứ góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông qua Cuộc thi hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Đồng chí GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự lan toả sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân đối với việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy những kết quả đạt được, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên - thế hệ trẻ của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Đối với các tỉnh ủy, thành ủy và tương đương, căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi lần thứ tư, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng đối với lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ...
Đối tượng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng microsoft word).
Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình phát thanh, 1 tác phẩm loại hình truyền hình), 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh (định dạng mp3) hoặc hình ảnh (định dạng mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).
Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Sau khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi ở cấp cơ sở, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.
Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua như: bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cần bổ sung, phát triển; các yêu cầu, nguyên tắc trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay;...
Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương. 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp Trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 080.41053 hoặc 090.533.8080, email: [email protected]. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: đến hết ngày 15-7-2024 (theo dấu bưu điện).
Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình video clip dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích. Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến lựa chọn, trao một giải Đặc biệt cho tác phẩm thuộc tất cả các loại hình.
Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất một tác phẩm đạt giải B trở lên.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao phần thưởng cho tác giả/nhóm tác giả cao tuổi và nhỏ tuổi nhất.