Thực hiện kế hoạch triển khai Đề tài khoa học cấp quốc gia đặc biệt (Đề tài KX.02) giai đoạn 2021-2025, ngày 24-5-2024, Đoàn công tác của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS, TS Nguyễn Danh Tiên làm Trưởng đoàn, đến khảo sát, tọa đàm về nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới ở Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Hai bên phối hợp tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới- qua thực tiễn Học viện Chính trị” tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Về phía Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các chuyên gia, các nhà khoa học, thành viên đề tài và đại diện của Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện, đại diện Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng. 

Về phía Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, có các đồng chí tướng lĩnh, các giảng viên, chuyên gia, đại diện các đơn vị khoa, phòng thuộc Học viện Chính trị.

Có hơn 10 bản tham luận là kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chất lượng cao trên các lĩnh vực cụ thể được gửi tới tọa đàm.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên và Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng đồng chủ trì tọa đàm.  

Chương trình tọa đàm gồm 2 phiên.

Phiên thứ nhất: Trình bày tham luận, do Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị điều hành.

PGS, TS  Nguyễn Danh Tiên trình bày báo cáo đề dẫn tọa đàm khoa học với chủ đề Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới – Qua nghiên cứu  thực tiễn tại Học viện Chính trị”. Báo cáo đề dẫn nêu rõ những nội dung chính của tọa đàm: Một là, làm rõ khái niệm, nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hai là, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự vận dụng của Đảng, của Đảng bộ Học viện Chính trị trong thời kỳ đổi mới. Ba là, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới.

 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị trình bày báo cáo trung tâm với chủ đề “Báo cáo nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới ở Học viện Chính trị”. Báo cáo nhấn mạnh: Qua gần 40 năm đổi mới, quá trình nghiên cứu, vận dụng, phát triển được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong tất cả các nhiệm vụ chính trị của Học viện, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Học viện, cơ quan, đơn vị và địa phương; khái quát một số kết quả nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học;  đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hợp tác quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện Chính trị. Báo cáo xác định một số giải pháp cơ bản để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Học viện Chính trị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 Một số tham luận của các đồng chí cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị đã nêu ra những vẫn đề cụ thể từ thực tiễn công tác, đề xuất giải pháp, góp phần làm rõ chủ đề, nội dung chính của Tọa đàm.

Phiên thứ hai: Trao đổi các nội dung có liên quan, do PGS, TS Nguyễn Danh Tiên điều hành. Các chuyên gia, các nhà khoa học đã nêu 6 vấn đề hai bên cùng nhau trao đổi, làm rõ những những dung cụ thể và một số đề xuất nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đối với các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu, giảng dạy, công tác chính trị và các hoạt động thực tiễn khác của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và đóng góp chung vào tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Kết luận tọa đàm, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia, PGS, TS Nguyễn Danh Tiên khái quát một số vấn đề cơ bản đạt được: Nội dung các tham luận đã đề cập sát với chủ đề; bao quát khá toàn diện, sâu sắc thực trạng Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới - Qua  nghiên cứu thực tiễn tại Học viện chính trị ”:

Thứ nhất, các tham luận đã đánh giá thành tựu về nhận thức, tổ chức thực hiện, kết quả và chỉ ra nguyên nhân thành tựu nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới - Qua  nghiên cứu thực tiễn tại Học viện chính trị ”.

Thứ hai, với tinh thần khách quan và dân chủ trong nghiên cứu khoa học, các tham luận đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới.

Thứ ba, các tham luận đã rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị vận dụng cho hiện nay:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạotư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới .

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với nhiệm vụ Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới - Qua  nghiên cứu thực tiễn tại Học viện chính trị .

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi choNghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới - Qua  nghiên cứu thực tiễn tại Học viện chính trị .

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nghiên cứu lý luận với vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới vào thực tiễn.

Những kết quả đạt được từ tọa đàm là một trong nhưng cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho Ban chủ nhiệm đề tài xác định đầy đủ khung lý thuyết, nội dung, nội hàm, khái niệm và định hướng đúng trọng tâm nghiên cứu của đề tài trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới.

                                                                                                                                                         TRẦN ĐOÀN